REGULAMIN KONKURSU „Zaśpiewaj na płycie z Julią”

§ 1

ZASADY OGÓLNE

 1. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Zaśpiewaj na płycie z Julią” - dalej zwanym:Konkursem określa niniejszy Regulamin - dalej zwany: “Regulaminem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest SPOTLIGHT AGENCY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000772084, posiadająca NIP: 7010907254 oraz REGON: 382579633, kapitał zakładowy 1.200.000,00 zł, adres e-mail: hello@spotlightagency.pl (dalej zwana: „Organizatorem”).
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Post konkursowy dostępny jest na platformie Instagram na profilu @juliazugaj pod linkiem https://www.instagram.com/juliazugaj – dalej: „Profil Julii”.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.09.2023 r. o godz. 15.15 i kończy w dniu 23.09.2023 r. o godz. 23:59:59.
 6. W czasie trwania Konkursu na Profilu Julii będzie dostępny post konkursowy z zadaniem konkursowym.

§ 2

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być:
 3. osoby fizyczne, które:
 4. mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. ukończyły 13 rok życia i przedstawiły zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, przesłaną na adres: konkurs@spotlightagency.pl o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 7. zapoznały się z Regulaminem i potwierdziły zapoznanie się z jego treścią w sposób określony w § 5 ust. 1 pkt 1) Regulaminu,
 8. złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na warunkach określonych w § 8 Regulaminu w sposób określony w § 5 ust. 1 pkt 1) Regulaminu.
 9. osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 rok życia, w imieniu i na rzecz których Zgłoszenia Konkursowego dokonuje rodzic lub opiekun prawny – dalej zwany: „Zgłaszającym”, który:
 10. mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 11. ukończył osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 12. zapoznał się z Regulaminem i potwierdził zapoznanie się z jego treścią w sposób określony w § 5 ust. 1 pkt 2) Regulaminu,
 13. złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na warunkach określonych w § 8 Regulaminu w sposób określony § 5 ust. 1 pkt 2) Regulaminu.
 14. Uczestnikami Konkursu i Zgłaszającymi nie mogą być pracownicy, członkowie organów Organizatora i inne osoby uprawione do reprezentacji Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Uczestnik Konkursu, będzie miał za zadanie nagrać filmik na którym zaśpiewa a capella (bez akompaniamentu) fragment kolędy pt. „Cicha Noc” lub kolędy pt. „Przybieżeli do Betlejem” oraz opublikować filmik na swoim profilu TikTok lub Instagram pod #chorjuliazugaj - dalej zwany: „Pracą Konkursową”. W przypadku Uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia Pracę Konkursową Uczestnika powinien opublikować Zgłaszający na jego profilu TikTok lub Instagram pod #chorjuliazugaj.
 2. Uczestnik lub Zgłaszający może opublikować więcej niż 1 (jedną) Pracę Konkursową.
 3. Praca Konkursowa nie może mieć formy Instagram Stories z racji krótkotrwałości tej formy publikacji.

§ 4

KOMISJA KONKURSOWA

W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję składającą się z czterech przedstawicieli Organizatora: Julia Żugaj, Andrzej Jaworski, Rafał Radomski, Kuba Leszczyński, Marta Majchrzak – dalej zwana: „Komisją Konkursową”.

§ 5

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie:
  1. Uczestnicy, który ukończyli 13 roku życia (wskazani w § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu) w okresie trwania Konkursu powinni:
  2. wysłać na adres konkurs@spotlightagency.pl oświadczenie o treści: „Akceptuję Regulamin Konkursu „Zaśpiewaj na płycie z Julią” oraz zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w zakresie oraz na zasadach określonych w § 8 Regulaminu Konkursu”,
  3. wykonać i opublikować Pracę Konkursową zgodnie z § 3 Regulaminu,
  4. Zgłaszający w okresie trwania Konkursu powinien:
 2. wysłać na adres konkurs@spotlightagency.pl oświadczenie o treści: „Akceptuję Regulamin Konkursu „Zaśpiewaj na płycie z Julią” oraz zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych oraz Uczestnika [...] przez Organizatora w zakresie oraz na zasadach określonych w § 8 Regulaminu Konkursu”,
  1. opublikować wykonaną przez Uczestnika Pracę Konkursową zgodnie z § 3 Regulaminu
  2. dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”.
 3. Komisja dokona oceny Prac Konkursowych pod kątem:
 4. zgodności z zadaniem konkursowym,
 5. umiejętności, interpretacji, aranżacji

  i wyłoni 8 (osiem) Prac Konkursowych będących, które zostaną nagrodzone w Konkursie.

  1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 4.10.2023 poprzez udostępnienie nagrodzonych Prac konkursowych na Profilu Julii.
  2. Po wyłonieniu nagrodzonych Prac konkursowych Organizator skontaktuje się
   z Uczestnikiem (w przypadku realizacji Zgłoszenia Konkursowego przez Zgłaszającego, kontakt Organizatora będzie prowadzony ze Zgłaszającym), którego Praca Konkursowa została nagrodzona w celu ustalenia warunków realizacji Nagrody.

§ 6

NAGRODY

 1. Nagrodę w Konkursie zapewnia Organizator.
 2. W Konkursie zostanie przyznanych 8 (osiem) Nagród za Prace Konkursowe.
 3. Nagrodą w Konkursie jest możliwość udziału Uczestnika w nagraniach partii chóralnych piosenek, które znajdą się na świątecznej płycie Julii Żugaj – dalej łącznie: „Nagroda”.
 4. Warunki realizacji Uczestników w Nagrodzie zostaną uzgodnione przez Organizatora z Uczestnikami/opiekunami prawnymi lub rodzicami Uczestników/Zgłaszającymi w odrębnej umowie.

§ 7

PRAWA DO PRAC KONKURSOWYCH

 1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik/Zgłaszający oświadcza, że opublikowany przez Uczestnika/Zgłaszającego filmik jest utworem oryginalnym i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik/Zgłaszający jednocześnie oświadcza, że posiada zgody osób przedstawionych w filmiku na rozpowszechnianie w Internecie ich głosu, wizerunku i wykonań artystycznych.
 3. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik/Zgłaszający jednocześnie upoważnia Organizatora do udostępnienia Pracy Konkursowej w ramach ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu Julii.

§ 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w związku z Konkursem jest Organizator. 
 2. Osoby fizyczne podając dane osobowe w Konkursie wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania podanych przez nich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora podanych dla celu organizacji Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Organizatorem: 
 5. listownie, na adres: Spotlight Agency Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-026 Warszawa. 
 6. mailowo, na adres: hello@spotlightagency.pl
 7. Osobie, która podał swoje dane osobowe przysługuje prawo do wglądu do tych danych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania i żądania usunięcia. Osobie takiej przysługuje także, w każdym czasie, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Osobie uprawnionej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa),  w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
 9. W celu skorzystania z praw o których mowa w ust. 5 powyżej należy skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany w ust. 4 powyżej.
 10. Organizator może w celu organizacji Konkursu udostępnić dane osobowe podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Konkursu.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu.

§ 9

REKLAMACJE

 1. Uczestnik/Zgłaszający może wnieść reklamacje dotyczącą Konkursu w terminie 30 dni do dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Reklamacja może być wniesiona:
 • listownie, na adres: Spotlight Agency Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-026 Warszawa, 
 • mailowo, na adres: hello@spotlightagency.pl. 
  1. Organizator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  § 10

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem mailowo pod adresem hello@spotlightagency.pl.
  2. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu jest Organizator. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani powiązany z TikTokiem oraz z Instagramem.

  Załącznik:

  • zgoda rodzica

Pobierz zgodę na udział w konkursie