REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOONTALE

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.moontale.pl

§ 1
[Definicje]


1. Adres kontaktowy: Melody Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15c, 00-025 Warszawa, email: moontale@melodymedia.pl

2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, fizyczny adres mający informacje o położeniu (ulica, budynek, numer mieszkania), kod pocztowy oraz miejscowość.

3. Dane Sprzedającego: Melody Media Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy za numerem KRS: 0000973882, posiadającą REGON 522139509 oraz NIP 5213970191.

4. Dowód zakupu – paragon / faktura wystawiona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

5. Klient – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego i / lub dokonującą Zamówienie bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Towar – towar wymieniony i opisany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.moontale.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

12. Towar – towar wymieniony i opisany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, które chce zamówić.

§ 2
[Warunki ogólne]


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.moontale.pl oraz warunki, na jakich dokonywana jest sprzedaż Towaru.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) lub kontem na portalu Facebook.

6. Użytkowanie Sklepu internetowego przez Klienta możliwe jest na komputerze typu desktop w najnowszej przeglądarce Chrome lub Firefox posiadającym włączoną obsługę JavaScript i Cookies, a na urządzeniach mobilnych poprzez dedykowaną aplikację mobilną w najnowszych systemach Android oraz iOS.

§ 3
[Składanie zamówień]


1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, paczkomatów lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5. Koszt wysyłki zależy od wybranej opcji dostawy.

6. Czas realizacji 2 dni od daty zaksięgowania wpłaty. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz bezpieczeństwo płatności online jest Bluemedia(www.bluemedia.pl)

§ 4
[Odstąpienie od umowy, reklamacje]


1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.). Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu na adres: moontale@melodymedia.pl. Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi e-mail potwierdzający otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru.

4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.

5. Konsument odsyła Towar będący przedmiotem umowy na własny koszt. Wysokość kosztu zwrotu Towaru wynikać będzie z wybranego przez Konsumenta sposobu przesyłki (np. przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska).

6. Sprzedający niezwłocznie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi koszt zakupu Towaru oraz koszt jego dostarczenia. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwrot płatności odbywa się tą samą metodą, jaką Konsument kupił Towar, chyba, że Konsument wyrazi chęć innego sposobu płatności a sprzedający się na to zgodzi. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Reklamacje należy składać na adres e-mailowy sprzedający: moontale@spotlightagency.pl

9. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 5
[Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych]


1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Klient decydując się na zakup Towaru wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osoby przekazującej swoje dane osobowe zostały udostępnione pod następującym adresem: https://www.moontale.pl/content/7-polityka-prywatnosci [Postanowienia końcowe]


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy aktualne przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.

2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie www.moontale.pl

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zbierania plików cookies na wszystkich podstronach Sklepu internetowego w celu poprawnego działania, konfiguracji i ustawień wybranych funkcji serwisów internetowych jak i dostarczania Klientom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Podmiotem odpowiedzialnym względem Klientów jest Sprzedający. O zmianach regulaminu Klient dowie się drogą e-mailową. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy i usunięcia konta w każdym czasie.