POLITYKA PRYWATNOŚCI
I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W SERWISIE WWW.MOONTALE.PL

I. POSTANOWIENIAOGÓLNE
1. Jeżeli jesteś użytkownikiem strony internetowej www.moontale.pl (dalej: „Serwis”):

 • 1)  zasady dotyczące plików cookies wykorzystywanych w Serwisie znajdziesz w rozdz. II pkt 1 niniejszej Polityki,

 • 2)  zasady dotyczące wykorzystywanych logów w Serwisie w rozdz. II pkt 2,

 • 3)  zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników podanych w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie pod linkiem https://www.moontale.pl/kontakt znajdziesz poniżej w rozdz. II pkt 3 niniejszej Polityki,

 • 4)  zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów na odległość i ich dostawy w Serwisie znajdziesz poniżej w rozdz. II pkt 4 niniejszej Polityki.

II. SERWIS

1. COOKIES

 • 1)  Właścicielem i operatorem Serwisu jest Melody Media Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy za numerem KRS: 0000973882, posiadającą REGON 522139509 oraz NIP 5213970191

 • 2)  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu poprzez automatyczne zbieranie informacji, które zawarte są w plikach cookies – dalej: „Cookies SERWISU”.

 • 3)  Cookies SERWISU (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (np. komputerze, telefonie, czy tablecie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 • 4)  Cookies SERWISU nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji oużytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies SERWISU stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 • 5)  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki Cookies SERWISU oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu. Cookies SERWISU zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 • 6) Pliki Cookies SERWISU wykorzystywane są w celu:

 • a)  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 • b)  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • c)  utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 • 1)  W przeważającej ilości przypadków przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie Cookies SERWISU w urządzeniu końcowym. Dlatego przy pierwszej wizycie w Serwisie informujemy o korzystaniu z Cookies SERWISU, a uprawnienie Melody Media do przechowywania i uzyskania dostępu do plików Cookies SERWISU wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika Serwisu.

 • 2)  Jeżeli użytkownik Serwisu nie życzy sobie wykorzystania Cookies SERWISU przy przeglądaniu strony internetowej, może zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej tj. całkowicie blokować automatyczną obsługę Cookies SERWISU lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu Cookies SERWISU
  w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 • 3)  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies SERWISU dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.

 • 4)  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies SERWISU: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies SERWISU „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas, który jest określony w parametrach Cookies SERWISU lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu.

 • 5)  Cookies SERWISU o których mowa w pkt. 10) powyżej można podzielić na szczegółowe następujące rodzaje Cookies:

 • a) Cookies SERWISU „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,

 • b) Cookies SERWISU służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,

 • c) Cookies SERWISU „wydajnościowe”, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu przez użytkowników Serwisu,

 • d)  Cookies SERWISU „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie użytkownikom Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

 • e)  Cookies SERWISU „funkcjonalne” umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i dostosowanie Serwisu do użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka.

 • 7) Melody Media szanując autonomię wszystkich osób korzystających z Serwisu, uprzedza, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi Cookies SERWISU może spowodować trudności w korzystaniu z Serwisu np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

2. LOGI SERWISU

1) Za pośrednictwem logów Serwisu Melody Media przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

2) Wykaz informacji przechowywanych w logach:

 • a)  publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),

 • b)  nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

 • c)  nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

 • d)  czas nadejścia zapytania,

 • e)  kod odpowiedzi HTTP,

 • f)  liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

 • g)  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

 • h)  informacje o przeglądarce użytkownika,

 • i)  informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

3) Dane przechowywane w logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu, a na ich podstawie mogą być generowane statystyki.

3. FORMULARZ KONTAKTOWY SERWISU

Serwis pozyskuje dane osobowe użytkowników poprzez dobrowolne wprowadzenie przez użytkownika Serwisu jego danych osobowych w udostępnionym przez Melody Media w Serwisie formularzu kontaktowym w zakładce Kontakt  pod linkiem https://www.moontale.pl/kontakt – dalej: „Formularz kontaktowy”.

Z uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. – dalej: „RODO” Melody Media, jako właściciel i operator Serwisu, wskazuje poniżej prawa przysługujące użytkownikowi Serwisu w związku z przetwarzaniem przez Melody Media danych osobowych podanych przez użytkowania w Formularzu kontaktowym:

 • 1)  administrator danych osobowych:
  administratorem danych osobowych udostępnianych w Formularzu kontaktowym przez użytkownika Serwisu jest Melody Media;

 • 2)  kontakt - kontakt@melodymedia.pl ;

 • 3)  inspektor ochrony danych:
  w Melody Media nie został powołany inspektor danych osobowych, a nad prawidłową ochroną danych osobowych nadzór sprawuje zarząd spółki w Melody Media;

 • 4)  kategoria przetwarzanych danych osobowych:
  daną osobową objętą przewtarzaniem w Serwisie podaną w Formularzu kontaktowym jest [...] podany w Formularzu kontaktowym oraz inne dane osobowe użytkownika, które użytkownik dobrowolnie poda w treści pola kontaktowego w Formularzu kontaktowym;

 • 5)  podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w Formularzu kontaktowym jest zgoda użytkownika Serwisu na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu kontaktowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda udzielana jest przez użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w Formularzu kontaktowym;

 • 6)  cel przetwarzania danych osobowych:

  • a)  celem przetwarzania danych osobowych podanych w Formularzu kontaktowym jest nawiązanie kontaktu przez Melody Media z użytkownikiem Serwisu w celu udzielenia odpowiedzi, podjęcia działań zgodnie z żądaniem użytkownika Serwisu, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy,

  • b)  jeżeli doszłoby do zmiany celów przetwarzania w stosunku do celu w jakim dane zostały zebrane, wówczas Melody Media zobowiązuje się poinformować uprzednio (przed przystąpieniem do przetwarzania) osobę, której dane przetwarza o takiej zmianie;

 • 7)  odbiorcy danych osobowych:
  jeżeli będzie to pozostawało w związku z osiągnięciem celu przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, Melody Media może udostępnić przetwarzane dane osobowe innym odbiorcom np. doradcom, kancelarii prawnej, księgowości, czy innym podmiotom współpracującym ze Melody Media;

8) odmowa podania danych osobowych:

 • a)  podanie danych osobowych jest dobrowolne,

 • b)  odmowa podania imienia i nazwiska oraz adres e-mail uniemożliwi nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy za pośrednictwem Formularza kontaktowego;

9) czas przetwarzania danych osobowych użytkownika:

do czasu zrealizowania i dostarczenia Zamówienia, a także wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Melody Media w związku z prowadzeniem działalności i realizacją powyższych działań

10) prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie art. 16 RODO,

c) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (art. 7 RODO), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) w przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Melody Media udostępnionych przez użytkownika Serwisu danych osobowych narusza przepisy RODO, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

11) zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Melody Media nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i profilowania;

12) zmiana Polityki

Melody Media może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o takiej zmianie. 

4. ZAKUPY W SERWISIE

Serwis pozyskuje dane osobowe użytkowników Serwisu poprzez dobrowolne wprowadzenie przez użytkownika Serwisu jego danych osobowych w udostępnionym przez Melody Media w Serwisie formularzu dotyczącym składanego zamówienia – dalej: „Zamówienie”.

Z uwagi na obowiązek stosowania RODO Melody Media, jako właściciel i operator Serwisu, wskazuje poniżej prawa przysługujące użytkownikowi Serwisu w związku z przetwarzaniem przez Melody Media danych osobowych podanych przez użytkowania w Zamówieniu:

 • 1)  administrator danych osobowych:
  administratorem danych osobowych udostępnianych w Zamówieniu przez użytkownika Serwisu jest Melody Media;

 • 2)  kontakt - kontakt@melodymedia.pl;

 • 3)  inspektor ochrony danych:
  w Melody Media nie został powołany inspektor danych osobowych, a nad prawidłową ochroną danych osobowych nadzór sprawuje zarząd spółki w Melody Media;

 • 4)  kategoria przetwarzanych danych osobowych:
  danymi osobowymi objętymi przetwarzaniem w Zamówieniu, podanymi przez użytkownika w Formularzu Zamówienia, są: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres dostawy towaru (kraj, miasto, ulica, kod pocztowy), numer telefonu, adres e-mail;

 • 5)  podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w Zamówieniu jest zgoda użytkownika Serwisu na przetwarzanie danych osobowych podanych w Zamówieniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, którego dane dotyczą;

 • 6)  cel przetwarzania danych osobowych:

  • a)  celem przetwarzania danych osobowych podanych w Zamówieniu jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży towarów na odległość i ich dostawa,

  • b)  jeżeli doszłoby do zmiany celów przetwarzania w stosunku do celu w jakim dane zostały zebrane, wówczas Melody Media zobowiązuje się poinformować uprzednio (przed przystąpieniem do przetwarzania) osobę, której dane przetwarza o takiej zmianie;

 • 7)  odbiorcy danych osobowych:
  jeżeli będzie to pozostawało w związku z osiągnieciem celu przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, Melody Media może udostępnić przetwarzane dane osobowe innym odbiorcom np. przewoźnikom, instytuacją kredytującym (w razie sprzedaży na raty), doradcom, kancelarii prawnej, księgowości, czy innym podmiotom współpracującym ze Melody Media;

 • 8)  odmowa podania danych osobowych:
  a) podanie danych osobowych jest dobrowolne,

b) odmowa podania: imienia i nazwiska, adresu dostawy towaru (kraju, miasta, ulicy, kodu pocztowego), numeru telefonu i adresu e-mail uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży towarów na odległość i ich dostawy;

9) czas przetwarzania danych osobowych użytkownika:

do czasu zrealizowania i dostarczenia Zamówienia, a także wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Melody Media w związku z prowadzeniem działalności i realizacją powyższych działań;

10) prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • a)  prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO,

 • b)  prawo do sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie art. 16 RODO,

 • c)  prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO,

 • d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

 • e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,

 • f)  prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

 • g)  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (art. 7 RODO), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • h)  w przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Melody Media udostępnionych przez użytkownika Serwisu danych osobowych narusza przepisy RODO, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

11) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Melody Media nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i profilowania;

12) Zmiana Polityki

Melody Media może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o takiej zmianie.