Regulamin koncertu

Trasy koncertowej Świąteczne Harmonie Tour grudzień 2023 r.

- dalej: „Regulamin

§ 1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem koncertu „Świąteczne Harmonie Tour” ( dalej: „Koncert") jest Spotlight Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772084, posiadająca REGON: 382579633 oraz NIP: 7010907254, o kapitale zakładowym 1.200.000,00 zł (dalej: „Organizator").
 2. Trasa koncertowa odbywa się w grudniu 2023 roku, na terenie całej Polski w klubach opisanych w wydarzeniu (dalej „Klub” lub „Teren Koncertu”.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.moontale.pl/content/10-regulamin-trasy-koncertowej, w autoryzowanych punktach sprzedaży Biletów, a bezpośrednio przed Koncertem i w jego trakcie również w kasach biletowych i punktach informacyjnych.
 4. Postanowienia Regulaminu obowiązują bezwzględnie wszystkich uczestników Koncertu.
 5. Bilet, zakupiony w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży wskazanych w § 3 ust. 10 Regulaminu, stanowi uprawnienie do wstępu na Teren Koncertu (dalej: „Bilet”).

§ 2

[BEZPIECZEŃSTWO]

 1. Wysokie natężenie dźwięków emitowane podczas Koncertu, światła stroboskopowe oraz pokazy pirotechniczne wykonywane w trakcie Koncertu, mogą niekorzystnie oddziaływać na zdrowie uczestników Koncertu, w szczególności na ich narządu wzroku i słuchu. Osobami szczególnie narażonymi na niekorzystny wpływ wymienionych powyżej czynników mogą być kobiety w ciąży, osoby chore na epilepsję, a także dzieci do ukończenia pierwszego roku życia.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Terenie Koncertu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości co do danego przedmiotu wnoszonego do Klubu, Organizator lub pracownik Klubu zdecyduje czy stanowi on przedmiot niedozwolony.
 3. W Klubie będzie ograniczona sprzedaż alkoholu.
 4. W czasie trwania Koncertu, w Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz:
 5. podejmowania działań zakłócających przebiegu Koncertu,
 6. podejmowania działań zakłócających lub ograniczających udział innych Uczestników w Koncercie, jak np. używania urządzeń, które mogą zagłuszać innym uczestnikom przebieg Koncertu,
 7. wywieszania transparentów, flag, tablic itp. bez uzgodnienia z Organizatorem,
 8. palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych,
 9. niszczenia mienia Klubu i mienia innych uczestników Koncertu;
 10. zaśmiecania Klubu;
 11. nagrywania występów artystycznych podczas Koncertu, bez względu na rodzaj urządzenia,
 12. wpuszczania zwierząt za wyjątkiem psów, które służą osobom niepełnosprawnym (pies przewodnik),
 13. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł
  o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym, politycznym czy seksualnym;
 14. prowadzenia agitacji politycznej,
 15. prowadzenia zbiórek (w tym podpisów), działalności handlowej, zarobkowej, reklamowej lub promocyjnej bez uzgodnienia z Organizatorem,
 16. zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Koncertu,
 17. wnoszenia i używania deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju;
 18. wnoszenia jedzenia i napojów, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
 19. wnoszenia i używania wskaźników laserowych itp.,
 20. wnoszenia i używania selfie sticków itp.,
 21. wnoszenia plecaków i dużych toreb itp.,
 22. wnoszenia leżaków, siedzisk turystycznych itp.,
 23. Oficjalne gadżety dotyczące Koncertu są sprzedawane wyłącznie w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży w trakcie Koncertu, jakakolwiek inna sprzedaż gadżetów w Klubie podczas Koncertu jest zabroniona.
 24. Organizator będzie utrwalać przebieg Koncertu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celach komercyjnych i promocyjnych. Nagrania z Koncertu (obejmujące także publiczność) będą rozpowszechnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych we wszystkich dostępnych środkach przekazu, w tym w szczególności przez Internet.
 25. Bezpieczeństwo na terenie Koncertu zapewnia Klub za pośrednictwem licencjonowanej firmy ochroniarskiej. Wszyscy uczestnicy Koncertu są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników ochrony.
 26. Pracownik ochrony ma prawo do:
 27. ustalenia uprawnień do przebywania na terenie Koncertu oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 28. wezwania osób do opuszczenia terenu Koncertu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie Koncertu albo stwierdzenia zakłócania porządku,
 29. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
 30. użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub wykorzystania broni palnej zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418).

  § 3

  [BILETY]

  1. Wstęp na Teren Koncertu przysługuje osobie posiadającej nieuszkodzony i czytelny Bilet. W przypadku nabycia Biletu w formie elektronicznej, należy uprzednio samodzielnie wydrukować taki Bilet i okazać go przy wejściu w formie papierowej.
  2. Każda osoba chcąca uczestniczyć w Koncercie musi przy wyjściu na Teren Koncertu okazać oprócz Biletu, także dokument potwierdzający jej tożsamość. Przez dokument potwierdzający tożsamość należy rozumieć dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
  3. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 roku życia muszą posiadać, oprócz Biletu i dokumentu wymienionego w ust. 1 powyżej, także pisemne zezwolenie opiekuna prawnego na samodzielne uczestnictwo w Koncercie.
  4. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą uczestniczyć w Koncercie na podstawie Biletu tylko pod opieką osoby dorosłej, która ukończyła 18 rok życia i posiada dokument potwierdzający tożsamość. Opiekun zobowiązany jest do opieki nad małoletnim przez cały okres trwania Koncertu. W przypadku zakupu biletu M&G, VIP lub STANDARD na koncert dla małoletniego, opiekun musi posiadać bilet STANDARD, aby sprawować opiekę.
  5. Uczestnikowi, który spełnia kryteria wskazane w ust. 1 – 5 powyżej, zapina się na nadgarstku odpowiedni identyfikator. Identyfikatora nie można udostępnić innej osobie.
  6. Uszkodzony lub zerwany identyfikator podlega wymianie na nowy, jeżeli dana osoba niezwłocznie zgłosi się do służby informacyjnej z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem w celu jego wymiany.
  7. Bilet i wydany na jego podstawie identyfikator jest jednorazowy. Opuszczenie Terenu Koncertu oznacza utratę ich ważności.
  8. Przebywanie na Terenie Koncertu bez papierowego Biletu lub nieuszkodzonego identyfikatora jest bezprawne. Służba porządkowa może wówczas wezwać do opuszczenia Terenu Koncertu.
  9. Bilety sprzedawane są na stronie internetowej https://www.biletomat.pl/ Organizator może odmówić wstępu na Teren koncertu na podstawie Biletu zakupionego w miejscach innych niż wymienione powyżej.
  10. Bilet po jego nabyciu nie podlega zwrotowi ani wymianie.
  11. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.
  12. W przypadku zmiany terminu lub terenu Koncertu, Bilet zachowuje swoją ważność i uprawnia do uczestnictwa w Koncercie w nowym terminie lub miejscu.
  13. Zakupiony Bilet na Imprezę nie może być używany do jakichkolwiek celów komercyjnych i niekomercyjnych osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
  14. Kategorie i ceny Biletów:

   Bilet STANDARD - uprawnia do wejścia 1 osoby na Koncert;

   Bilet M&G Julia Żugaj - bilet uprawnia : do wejścia na koncert 1 osobę, pamiątkowego zdjęcia na ściance z Julią Żugaj, jednego autografu od twórczyni, małego prezentu oraz zdjęcia z odręcznym autografem Julii

   Bilet VIP Julia Żugaj - bilet uprawnia: do wejścia na koncert 1 osobę, pamiątkowego zdjęcia z Julia Żugaj, zdjęcia instax, nagrania wspólnego TikToka, uzyskania pięć autografów oraz do otrzymania 2 dedykowanych prezentów

   Bilet M&G Patryk Zapała - bilet uprawnia : do wejścia na koncert 1 osobę , zdjęcia z Patrykiem Zapała oraz możliwość uzyskania autografów twórcy

   Bilet M&G Kamil Owczarek - bilet uprawnia : do wejścia na koncert 1 osobę , zdjęcia z Kamilem Owczarkiem oraz możliwość uzyskania autografów twórcy

   Bilet M&G Sonia Żugaj - bilet uprawnia : do wejścia na koncert 1 osobę, zdjęcia z Sonią Żugaj oraz możliwość uzyskania autografów twórczyni

   § 4

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Każda osoba uczestnicząca w Koncercie uprawniona jest do złożenia reklamacji w związku z jej udziałem w Koncercie. Reklamacje można składać pisemnie w terminie 14 dni od dnia odbycia Koncertu, na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Spotlight Agency sp. z o. o, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 20 września 2023 r.